Jumper Holding B.V., gevestigd aan Delta 2, 6825 MR Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Jumper Holding B.V.
KVK: 05057954
www.jumper.nl
Delta 2
6825 MR Arnhem
e-mail: info@jumper.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jumper Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten, als u onze website bezoekt, als u zich registreert voor de Jumper klantenkaart en/of als u persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

In deze privacy verklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

Geen verwerking persoonsgegevens minderjarigen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij spannen ons in om alleen persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken als de desbetreffende minderjarige toestemming van zijn/haar ouders of voogd heeft gekregen. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jumper.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jumper Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verwerking door derden

Jumper Holding B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Jumper verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden ter ondersteuning van de in deze privacyverklaring omschreven diensten en werkzaamheden. Bedrijven waarmee wij uw gegevens delen, zijn gebonden aan strenge eisen op het gebied van vertrouwelijkheid en beveiliging. Als de desbetreffende derden kwalificeren als een verwerker sluiten wij daar een verwerkersovereenkomst mee.

Jumper Holding B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen van derden:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jumper Holding B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Jumper Holding B.V. bewaart contactgegevens die u verstrekt in het kader van vragen en/of klachten niet langer dan 2 jaar na verstrekking, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

Jumper Holding B.V. bewaart aankoopgegevens maximaal 5 jaar. Na afloop van deze termijn zorgen wij dat de aankoop niet meer naar u herleidbaar is.

Gegevens die wij ontvangen in het kader van de Jumper klantenkaart bewaren wij voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen totdat u geen gebruik meer maakt van de Jumper klantenkaart.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jumper Holding B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jumper.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jumper Holding B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jumper Holding B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jumper.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u controlevragen stellen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jumper Holding B.V. wijst ook op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons