fbpx

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Jumper Nederland B.V.

Jumper Nederland B.V., Delta 2, 6825 MR Arnhem
Art.1. Op alle door onze vennootschap afgesloten transacties zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van
          eventuele condities van de wederpartij de onderhavige voorwaarden van toepassing. Iedere
          afwijking van de onderhavige voorwaarden wordt alleen dan erkend indien deze schriftelijk
          zijdens onze vennootschap is bevestigd.
Art.2. Alle offertes – in welke vorm ook gedaan – , prijscouranten, voorraadlijsten e.d. zijn vrijblijvend;
          alle leveringen worden berekend tegen de prijzen en condities geldend op de dag van levering.
          Indien na de datum van de koopovereenkomst de prijzen van grondstoffen, materialen, lonen,
          salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en/of assurantiepremies e.d. een
          wijziging ondergaan alsmede in geval van wijziging, aanvulling of opheffing van voorschriften
          door regerings- en of andere bevoegde instanties is de verkoper gerechtigd de
          overeengekomen prijs alsook de samenstelling, opmaak, verpakking enz. dienovereenkomstig
           te wijzigen, welke wijzigingen voor de koper bindend zijn.
Art.3.  Door verkoper wordt jaarlijks de hoogte van het orderbedrag bepaald waarvoor de goederen
           franco worden geleverd. Bij leveringen onder het franco bedrag worden vracht- en
           handelingskosten in rekening gebracht. Bij express zendingen komen de extra kosten voor
           rekening van koper. Bij franco leveringen reizen de goederen voor rekening en risico van de
           verkoper; in alle andere gevallen voor rekening en risico van de koper. Rembourskosten zijn
           voor rekening van de koper. Het in dit artikel bepaalde geldt uitsluitend voor zendingen binnen
           Nederland. Voor alle overige zendingen zullen per klant hiertoe afzonderlijke geldende
           condities worden overeengekomen.
Art. 4. De termijn waarbinnen de goederen moeten worden geleverd, vangt aan zodra de
           overeenkomst tot stand is gekomen. De koper heeft geen recht op schadevergoeding noch op
           ontbinding van de koopovereenkomst in geval van niet tijdige levering. De koper heeft niet het
           recht om op grond van beweerde te late of ondeugdelijke levering de goederen of de betaling
           van de goederen te weigeren.
Art. 5. Indien de leverantie door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt heeft de
           verkoper het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast
           dan wel de overeenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan
           elke niet aan de verkoper te wijten omstandigheden of gebeurtenis waardoor nakoming van
           een verplichting van verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt op grond waarvan de
           nakoming redelijkerwijze niet kan worden gevergd. De koper kan hieraan nimmer een recht op
           schadevergoeding ontlenen.
Art. 6. De controle op de hoeveelheid, de afmetingen, het gewicht en/of de emballage van het
           geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond bij aflevering de dezer zake wordt
           gereclameerd, zijn de gegevens bij de vrachtbrieven, de afleveringsbonnen of dergelijke
           documenten vermeld, als juist erkend. Alle overige reclames moeten zo spoedig mogelijk, doch
           uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum door de koper bij de verkoper schriftelijk zijn
           ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de koper geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.
           Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd.
Art. 7. Retourzendingen zijn niet mogelijk tenzij met onze schriftelijke goedkeuring onder door ons te
           stellen voorwaarden.
Art. 8. Alle geleverde goederen van de verkoper aan koper blijven het eigendom van verkoper totdat
          alle betalingsverplichtingen uit alle lopende overeenkomsten door koper aan verkoper zijn
          voldaan. Niettemin draagt de koper vanaf het moment van levering het risico voor verlies of
          beschadiging der goederen, door welke oorzaak ook ontstaan, en/of voor schade door deze
          goederen veroorzaakt. Is koper in gebreke, dan heeft verkoper te allen tijde het recht de
          goederen bij koper of bij derden op kosten van koper terug te halen en eventueel te verkopen;
          koper is gehouden alle in dit verband voor verkoper ontstane schade te vergoeden. Koper mag
          bij in gebreke zijn niet over de goederen beschikken dan na schriftelijke goedkeuring van de
          verkoper.
Art. 9. Betaling dient te geschieden uiterlijk dertig dagen na factuurdatum, zonder enige korting en/of
           compensatie. Verkoper heeft te allen tijde het recht contante betaling bij aflevering te verlangen
           en/of onder rembours te leveren. Bij niet c.q. niet tijdige betaling is koper van rechtswege
           zonder enige ingebrekestelling in gebreke en is verkoper gerechtigd vanaf de factuurdatum aan
           koper een rente van één procent per maand in rekening te brengen over het factuurbedrag.
           Indien verkoper voor of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke
           aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van koper, heeft verkoper recht
           niet te leveren en wordt de koopprijs voor hetgeen reeds is geleverd onmiddellijk opeisbaar,
           tenzij tot genoegen van de verkoper door de koper tijdig zekerheid is gesteld voor de juiste
           betaling van de koopprijs.
Art.10. Bij niet of niet tijdige betaling der koopprijs komen alle kosten vallende op de incasso van het
           verschuldigde bedrag, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke
           kosten; alsmede de kosten van de rechtsgeleerd raadsman van verkoper, waartoe bepalend
           zijn diens declaratie, geheel ten last van koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen
           vijftien procent van het te incasseren bedrag met een minimum van € 45,- en zijn verschuldigd
           op het moment dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.
Art.11. In geval van geschillen zal de administratie en boekhouding van verkoper gelden als volledig
           bewijs, behoudens de mogelijkheid van tegenbewijs door koper.
Art.12. In geval verkoper ten opzicht van koper ingevolge de overeenkomst of uit hoofde van de wet
           aansprakelijk mocht zijn tot vergoeding van enige schade, is deze aansprakelijkheid
           uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van factuurwaarde van de goederen, waardoor de schade is
           ontstaan. Indien verkoper ter zake van kosten en/of schaden, waarvoor verkoper krachtens
           deze bepalingen niet aansprakelijk is, door derden wordt aangesproken zal koper verkoper
           vrijwaren voor alle gevolgen van dien.
Art.13. Voor alle door ons te leveren goederen wordt door ons een consumentenprijs vastgesteld.
           Slechts met onze schriftelijke toestemming is het koper toegestaan onder de door ons
           vastgestelde consumentenprijs te verkopen. Wij behouden ons het recht voor koper van
           levering uit te sluiten of condities te wijzigen indien koper zonder onze schriftelijke toestemming
           onder de door ons vastgestelde consumentenprijs verkoopt.
Art.14. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn,
           is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk, wordende elk ander recht, waaronder de
           zogenaamde LUVI uitdrukkelijke uitgesloten. Alle geschillen die tussen koper en verkoper uit de
           overeenkomst ontstaan, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd
           aan de Arrondisements-Rechtbank te Arnhem wordende hoger beroep niet uitgesloten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 05067434 bij de KvK Centraal Gelderland te Arnhem.

Start typing and press Enter to search